Pro pacienty

Poskytované služby

Zdravotně-sociální pracovníci poskytují sociální poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům:

 • nabízí pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb pacientů
 • sestavují plán psychosociální intervence včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření
 • zaměřují se na cílené vyhledávání osob, které se v důsledku nemoci nebo nemoci svých blízkých mohou ocitnout nebo již ocitli v nepříznivé sociální situaci

 • pracují v systému plánovaného propuštění pacientů – identifikují a vyhodnocují sociální potřeby pacientů během hospitalizace, navrhují a zajišťují vhodné sociální a zdravotní služby před propuštěním pacienta z FN, např. pobytové sociální služby ve ve FN Plzeň, viz: 

  Informace o nabídce pobytových služeb Pobytové sociální péče FN Plzeň

 • úzce spolupracují s registrovanými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v regionu i mimo region, poskytují aktuální informace o těchto službách
 • spolupracují s ošetřujícím lékařem pacienta, staniční sestrou, fyzioterapeutem, psychologem, praktickými lékaři, rodinou nebo přáteli pacienta - respektují přitom udělení souhlasu pacienta k této spolupráci
 • spolupracují s orgány státní správy a samosprávy
 • poskytují informace o činnosti svépomocných skupin, linek důvěry, krizových center, azylových zařízení, center pro zdravotně postižené, poraden pro cizince apod.

Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám klientů

 • osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo sociálním handicapem
 • osaměle žijícím
 • bez přístřeší
 • dlouhodobě a opakovaně hospitalizovaným
 • s výrazným poklesem funkčních schopností a soběstačnosti
 • s výraznými deficity v oblasti kognitivních (poznávacích) funkcí
 • vystaveným špatnému zacházení, zanedbávání nebo týrání
 • obětem a zvlášť zranitelným obětem trestných činů
 • osamělým ženám s dítětem, pokud se ocitly v tíživé sociální situaci
 • dětem, u kterých je podezření na zanedbávání, týrání či sexuální zneužívání
 • nezletilým s potřebou zvýšené pozornosti a ochrany dle zákona o sociálně právní ochraně dětí

Konkrétní příklady pomoci

 • návrh na podání žádosti o příspěvek na péči
 • pomoc při sepsání a podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu apod. 
 • pomoc při vyřizování žádostí do zařízení pobytových sociálních služeb (např. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem) 
 • zajištění terénních zdravotních nebo sociálních služeb před propuštěním pacienta z nemocnice (pečovatelská služba, home care – domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence, apod.)
 • zajištění lůžek následné péče (nemocnice následné péče, LDN aj.) a pobytové sociální služby ve FN Plzeň (tzv. sociální lůžko)
 • zajištění ošacení a ubytování (azylový dům, ubytovna) lidem bez přístřeší
 • poradenství a pomoc při zajištění a zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • návrhy na kompenzaci důsledků zdravotního postižení (dávky pro osoby zdravotně postižené, sociální služby, sociální dávky ze systému státní sociální podpory, hmotné nouze, nemocenského a důchodového pojištění aj.)
 • informace o respitní a domácí i pobytové hospicové péči 
 • pomoc dle individuálních potřeb klientů a jejich sociální situace 

Pokud některé služby nemůžeme zajistit, poskytneme vám v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách základní poradenství a předáme vám kontakt na vhodného poskytovatele požadované sociální služby, případně informační materiály k dané problematice.

Dokumenty a navazující služby