O nás

Oddělení sociální péče

Naše oddělení zajišťuje odborné sociální poradenství a zdravotně – sociální péči pacientům lůžkové i ambulantní složky ve všech areálech FN Plzeň (FN Lochotín, FN Bory I a FN Bory II.), jejich rodinám, blízkým osobám a zaměstnancům FN.

Obrátit se na nás můžete sami nebo prostřednictvím zdravotníků FN Plzeň, např. staniční sestry nebo ošetřujícího lékaře. Nepotřebujete žádné doporučení, naše služby jsou bezplatné.

V době naší nepřítomnosti nám, prosím, zanechte na záznamníku vzkaz s Vaším jménem, požadavkem a telefonním číslem. Docházíme za hospitalizovanými pacienty na různá pracoviště, a nejsme proto trvale v pracovně. Ambulantním pacientům, příbuzným pacientů a zaměstnancům FN doporučujeme se k jednání předem objednat, abychom se Vám mohli v domluveném čase nerušeně věnovat. Při objednání Vám také zároveň sdělíme, zda si máte s sebou přinést nějaké doklady, dokumenty, rozhodnutí, apod. Pro komunikaci s námi můžete rovněž využít elektronickou poštu.

Naše oddělení je od r. 2007 zapojeno do systému řízení kvality a bezpečí FN Plzeň a je certifikovaným pracovištěm dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 15189. Pravidelně procházíme interními audity FN a externími audity nezávislých společností, které na našem pracovišti kontrolují plnění kritérií dle požadavků normy a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Charakteristika oboru

Sociální práce je řazena mezi tzv. pomáhající profese. V obecné poloze je definována jako společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů.

V posledních letech přibývá různých empirických studií, které se zabývají psychosociálními důsledky nemoci. Některá onemocnění mají značný dopad na rodinný, společenský i pracovní život člověka. Nenaplněné sociální potřeby a narušení sociálního fungování představují nejen stěžejní pojmy v teorii sociální práce, ale doprovází rovněž i řadu onemocnění.

Smyslem sociální práce ve zdravotnictví je tedy pomoc zdravotně - sociálního pracovníka pacientovi i jeho rodině při zmírnění nebo odstranění negativních sociálních důsledků nemoci. Tato pomoc je obvykle realizována formou odborného sociálního poradenství a individuální případové práce s klientem, na ni navazuje zajištění vhodné sociální péče a zdravotně - sociálních služeb.

Historie a současnost oboru

Historické počátky sociální práce vycházejí z činnosti filantropických a charitativních organizací. Dobročinnost – charita má kořeny v křesťanské nauce a v demokratické tradici těch společností, které uznávaly hodnotu každého jednotlivce. Nejstarší organizovanou pomoc potřebným u nás zajišťovala církev. V období Rakousko – uherské monarchie nebyly sice farní ústavy ze zákona zrušeny, ale jejich majetek byl převeden na obecní chudinské pokladny. Chudinský zákon z r. 1868 upravil povinnost obce pečovat o člověka, který se ocitl v nouzi, ale až po vyčerpání všech možností osob, které byly o žadatele ze zákona povinny pečovat. Československou republiku velmi ovlivnil v oblasti sociální práce konec I. světové války.

V r. 1918 přejal nově vzniklý stát legislativu z Rakouska – Uherska, ale vznikla potřeba nových sociálních opatření. Narostl počet válečných veteránů, invalidů, sirotků, vdov. Instituce humanitní a sociální péče byly veřejné, polooficiální nebo soukromé. Některé nabyly značného významu, např. Masarykova liga proti tuberkulose nebo Československý červený kříž. Mnohé možná překvapí, že rozvoj sociální práce u nás je spojen také s osobností T.G. Masaryka. Jeho myšlenka, že pokud má být sociální práce úspěšná, je nutné, aby pracovníci veřejných i dobrovolných organizací sociální péče cílevědomě spolupracovali a navzájem se doplňovali, je aktuální dodnes. Autorkou první zmínky o sociální práci v českém tisku v r. 1914 pak byla Alice Masaryková, která vytvořila i návrh na zřízení Ženské vyšší školy pro sociální péči. Později vznikla Vyšší škola sociální péče a Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v Praze.

 

Sociální pracovníci se postupně začali uplatňovat i přímo v nemocnicích, jak dokládají následující data z historie:

1906 - Začínají pracovat sociální pracovníci v nemocnici v New Yorku

1908 - V Praze založena Sekce sociálního lékařství, prvním předsedou se stal prof. MUDr. Procházka

1911 - Vznik Sociologické sekce v Praze v rámci Rakouska – Uherska, která se již zabývala sociální teorií i praxí. Zanikla po skončení I. světové války

1914 - V berlínských nemocnicích pracují tzv. sociální sestry

1938 - V pražských nemocnicích pracují první sociální sestry

1951 - Začíná se u nás vytvářet koncepce sociální služby v nemocnicích, sociální sestry začínají pracovat i v mimopražských nemocnicích 

Ve Fakultní nemocnici vznikala koncepce sociální služby v 60. a 70. letech minulého století na základě metodického opatření věstníku MZ. Samostatné Oddělení sociální péče bylo zřízeno v r. 1975 v areálu FN Bory v pavilonu bývalé prádelny. Oddělení se několikrát stěhovalo – na pav. 4, pav.3. a pav. 24. Po otevření monobloku interních oborů ve FN Lochotín v r. 1985 byla zajištěna sociální služba i zde vyčleněním nového úseku.

Po r. 1989 dochází v souvislosti s radikálními změnami ve společnosti i ke změnám na makrosociální úrovni. V období reforem v ČR vzrůstá počet nezaměstnaných, osob bez přístřeší, závislých na drogách apod. Vzniká řada nových institucí, sociálních programů a služeb. Jako nezbytné se ukazuje změnit pojetí sociální práce, neboť v období vlády KSČ došlo v Československu k přerušení souvislostí s vývojem sociální práce na Západě. Tomu odpovídá i nové pojetí výuky sociální práce na vysokých školách, které se prosazuje v 90.letech. Po dlouhé nucené pauze se tak výuka sociální práce dostává na akademickou půdu.

Také sociální práce ve FN se mění vlivem celospolečenských změn. Výrazně roste počet našich klientů, mění se struktura sociální pomoci i jednotlivých typů poradenství a služeb. Sociální pracovníci si zvyšují kvalifikaci dalším studiem i odbornými kurzy tak, aby byli schopni co nejlépe zavádět nové metody sociální práce do praxe.

Postupně je vypracována nová koncepce sociální práce na našem oddělení se zaměřením na individuální práci s ohroženými skupinami klientů všech věkových kategorií včetně dětí a ambulantních pacientů. Proces větší profesionalizace a legitimity sociální práce je završen přijetím zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání (způsobilost k výkonu povolání zdravotně – sociálního pracovníka) a přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka). Profese tzv. sociální sestry již v současné době v ČR neexistuje.